Menu
(Online) Astrologie cursussen

Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1 – Definities

1. Joke IJlst h/o Astrowise, gevestigd te Hoofddorp, 2133 HR, Musholm 163, met als handelsactiviteit het verzorgen van astrologische consulten en rapporten, webinars, workshops en (online) cursussen aan natuurlijke personen en rechtspersonen. Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 34339291, hierna aangeduid als “opdrachtnemer”.

2. De wederpartij zijnde een natuurlijk persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van opdrachtnemer, hierna aangeduid als “opdrachtgever”. 

Hierna te noemen “partijen”.

3. Als overeenkomst wordt gezien alle afspraken die gemaakt worden tussen partijen over de aangeboden diensten. Deze afspraken worden schriftelijk door opdrachtnemer bevestigd aan opdrachtgever na aankoop en zijn verwoord in de algemene voorwaarden.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en levering van diensten en/of goederen alsmede alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.

 

Artikel 3 – Afname van diensten

1. Deelname aan webinars, workshops en (online) cursussen  geschiedt uitsluitend op basis van online inschrijving via de website van opdrachtnemer www.astrowise.nl  De inschrijving wordt pas definitief na ontvangst van betaling en wordt door opdrachtnemer per e-mail bevestigd aan opdrachtgever. 

2. Elke inschrijving is op basis van persoonlijke titel. Opdrachtnemer kan zijn inschrijving niet overdragen aan een andere natuurlijke persoon.

Eén inschrijving (aantal 1) is geldig voor één persoon. Het is niet toegestaan om met meerdere personen dan ingeschreven de dienst af te nemen.

3. Astrologische consulten en rapporten worden ingepland in overleg met de opdrachtgever. Indien nodig kan de datum in overleg gewijzigd worden.

4. De duur van de diensten wordt gecommuniceerd via de website en/of in nieuwsbrieven van opdrachtnemer en varieert per dienst.

 

Artikel 4 – Betaling

1. Webinars, workshops en (online) cursussen kunnen alleen betaald worden via de betaalmodule op de website van opdrachtnemer. De betalingen lopen via de betalingsprovider Mollie (een Payment Service Provider) en verlopen via iDEAL of Bancontact.

2. Astrologische consulten dienen uiterlijk één week van tevoren betaald te worden via iDEAL. Opdrachtnemer stuurt opdrachtgever hiervoor per e-mail een betaallink.

3. Bij hoge uitzondering en na uitdrukkelijke toestemming van opdrachtnemer is opdrachtgever gerechtigd het verschuldigde bedrag binnen de door de opdrachtnemer gestelde termijn per bankoverschrijving over te maken naar het door de opdrachtnemer opgegeven bankrekeningnummer.

Aansluitend wordt door opdrachtnemer aan opdrachtgever een elektronische factuur verstrekt.

 

Artikel 5 – Aanbiedingen en prijzen

1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen de gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod. 

2. De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijzen bestaan uit de koopprijs inclusief de verschuldigde btw en eventuele andere overheidsheffingen.

3. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven opdrachtgever bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.

4. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever de betaling heeft gedaan en de algemene voorwaarden heeft geaccepteerd.

 

Artikel 6 – Uitvoering van de overeenkomst

1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste eer en geweten uitvoeren. Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.

2. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie, waarvan opdrachtgever aangeeft dat deze noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer wordt verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig zijn verstrekt, behoudt de opdrachtnemer zich het recht voor de overeenkomst op te schorten.

 

Artikel 7 – Overmacht

1. In geval van overmacht heeft de opdrachtnemer het recht zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of ten dele als ontbonden te beschouwen, zonder dat de opdrachtnemer daardoor tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

2. Onder overmacht wordt verstaan: elke omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de opdrachtgever niet meer van de opdrachtnemer kan worden verlangd.

3. Indien de opdrachtnemer bij een situatie van overmacht al gedeeltelijk aan haar uit een overeenkomst voortvloeiende verplichting heeft voldaan, is de opdrachtnemer gerechtigd de reeds verrichte prestaties te factureren en is de opdrachtgever verplicht deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

 

Artikel 8 – Annulering consulten

1. In geval van annulering door opdrachtgever van een astrologisch consult binnen twee weken voor de eerst overeengekomen datum, wordt 50% van de kosten in rekening gebracht ter vergoeding van reeds gedane voorbereidingen.

2. Bij niet verschijnen van opdrachtgever op een gepland consult, worden de volledige kosten van het consult in rekening gebracht en is opdrachtgever verplicht deze te betalen.

3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten of te annuleren indien zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst.

 

Artikel 9 – Annulering overige diensten

1. De annulering door opdrachtgever van deelname aan een webinar, workshop of cursus dient schriftelijk of per e-mail te geschieden. Opdrachtnemer bevestigt de annulering aan opdrachtgever per e-mail.

2. Kosteloze annulering door opdrachtgever van een in lid 1 genoemde dienst is mogelijk tot 8 weken voor aanvang van de dienst (gerekend tot en met de dag voorafgaand aan de aanvang van de dienst). Reeds betaalde deelnamekosten worden in dat geval gerestitueerd.

3. Bij annulering op een later tijdstip is 100% van de deelnamekosten verschuldigd, ongeacht de reden van de annulering. Hierop is -gezien de kleinschalige setting en de persoonlijke begeleiding tijdens de lessen- geen uitzondering mogelijk.

4. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelname het webinar, de workshop of cursus te laten vervallen. Wanneer opdrachtnemer een activiteit annuleert, zullen alle vooruitbetaalde deelnamekosten worden teruggestort.

5. Voor online cursussen zijn lid 1 t/m 4 van dit artikel niet van toepassing. Restitutie van het betaalde bedrag is niet mogelijk.

 

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de opdracht.

2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van een dienst. Opdrachtgever blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.

3. Opdrachtnemer is behoudens opzet en grove schuld, niet aansprakelijk voor indirecte, bijkomende, volg-  en bedrijfsschade.

 

Artikel 11 – Geheimhouding

1. De partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat besproken is in het kader van de dienst, tenzij de partijen toestemming geven dit te delen op bijvoorbeeld social media.

2. De geheimhoudingsplicht blijft bestaan na de beëindiging van de overeenkomst.

3. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht op verschoning, dan is de opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

 

Artikel 12 – Auteursrechten

1. Op de diensten is het auteursrecht van toepassing. Het is niet toegestaan het schriftelijk uitgereikte of mondeling aangeboden lesmateriaal als alle materialen die worden aangeboden op enige wijze door te geven, af te staan, te verkopen aan anderen of publiekelijk te delen. Dit betekent dat ook aantekeningen en dictaten van het lesmateriaal en de daarin behandelde voorbeelden niet mogen worden verspreid, noch mogen worden uitgedeeld of doorgegeven, in de breedst mogelijke zin. Ook is het opnemen van de lessen (zowel op locatie als online) op beeld- en/of geluidsdrager in welke vorm dan ook niet toegestaan.

2. Modules, modellen, technieken en/of instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de realisatie van de opdracht, zijn en blijven eigendom van opdrachtnemer. Openbaarmaking kan daarom alleen gebeuren na verkregen toestemming van opdrachtnemer.

3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de eventuele schade te verhalen op degene die de bepaling verwoord in lid 1 en lid 2 van dit artikel schendt.

 

Artikel 13 – Klachtenprocedure en omgang met geschillen

1. Bij klachten over de diensten van opdrachtnemer is altijd de eerste stap dat hierover in open gesprek tussen opdrachtgever (of deelnemer aan activiteiten) en eindverantwoordelijke van de activiteit (opdrachtnemer) wordt gesproken. De opdrachtgever krijgt hier uitgebreid de gelegenheid om de klacht helder te formuleren. Opdrachtnemer zal zich hierbij inspannen om de kern te doorgronden van hetgeen de opdrachtgever te melden heeft. De opdrachtnemer verplicht zich de klacht zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken na indiening van de klacht, in behandeling te nemen.

2. Uitgangspunt is om klachten zoveel mogelijk in de minne op te lossen. De intentie van de gesprekken rondom de klachten is om er samen uit te komen, waarbij zowel het belang van de opdrachtnemer als de opdrachtgever wordt gerespecteerd.

3. In geval de opdrachtgever en opdrachtnemer het erover eens zijn dat opdrachtgever aantoonbare schade heeft ondervonden door de activiteiten van de opdrachtnemer, dan heeft de opdrachtnemer de plicht om dit te herstellen, voor zover dit in haar vermogen ligt. Van de opdrachtgever wordt verwacht dat deze de opdrachtnemer hiertoe ook de kans geeft.

4. Als bovenstaande niet tot een voor beide partijen bevredigende oplossing heeft geleid, doet de bevoegde Nederlandse rechter uitspraak.

 

Artikel 14 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op alle aanbiedingen, iedere overeenkomst tussen partijen en uitvoering daarvan is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar opdrachtnemer is gevestigd/ praktijk houdt/ kantoor houdt, is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

3. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

4. Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk of bezwarend wordt aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

Astrowise blog

De toekomst van Nederland

Ik kan het niet helpen… als ik het nieuws volg, dan plot ik alles direct op de horoscoop van Nederland. En daar word ik niet altijd even blij van. Het bevestigt echter wél het beeld dat 2023 een belangrijk jaar […]

Lees meer

Huizencrisis – het einde van Whole Sign Houses?

Met de huizencrisis op de achtergrond breekt er nu ook een huizencrisis uit in de astrologie. En dan doel ik niet op verhitte discussies over wat het beste huizensysteem zou zijn, dat blijft tenslotte een kwestie van persoonlijke voorkeur. Nee, […]

Lees meer
Meer blog artikelen

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van het cursusaanbod en het laatste Astrowise nieuws? Meld je dan aan voor de Nieuwsbrief.